File Support PDF.

--------ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ใจ

--------ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม---------------

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560(แจกเบี้ยวันที่ 1มิถุนายน 2560)

แผนการออกให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 7 พ.ย.2559 ถึง 11 พ.ย. 2559 (รายละเอียดกำหนดการ)

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561: ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2499 ถึง 30 กันยายน 2500 และมีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลตำบลแม่ใจ โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 104 ทุกวันและเวลาราชการ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ทุกวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 054499040 ต่อ 104

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เทศบาลตำบลแม่ใจ) ลว.26 ก.ย.59

บัญชีแทบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปร ะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบ 2559 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบ 2559 (ลว. กรกฏาคม 2559) (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

การขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ระหว่างวันที่ 11 - 29 กรกฏาคม 2559 (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

--------ข่าวสารจากสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ------------------

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (รายละเอียดแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 )ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.23 พฤษภาคม 2560

กำหนดการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2560 (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.10 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2559 ลว.24 พฤษภาคม 2559

--------ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม----------------

แผนปฏิบัติการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยจากการถูกสุนัขกัด (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ) ประจำปี 2559 (ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 

--------ข่าวสารจากกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ใจ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่--------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ ์ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบแสดงรายการและกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2558
(กำหนดการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)
--------ข่าวสารงานบุคคล สำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ----เรื่อง----ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก-----


ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ลว.8 ธันวาคม 2558

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และเนื้อหาหลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลว. 13 พฤศจิกายน 2558--------ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน-------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลว. 1 ตุลาคม 2558