Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | สถานที่ท่องเที่ยว | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
Visitor your IP Your IP Address is 54.92.163.105 จำนวนผู้เยี่ยมชม คน
File Support PDF.

--------ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ใจ

--------ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม---------------

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด) คลิกที่นี่

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้  เทศบาลตำบลแม่ใจ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ 59 ปี และ   จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2500 ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2501 ที่มีคุณสมบัติ**

ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  30 พฤศจิกายน  2560 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน  ติดต่อกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ 0-5449-9040 ต่อ 104

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 ลว.29 กันยายน 2560

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (แจกเบี้ยวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560)

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2560 (แจกเบี้ยวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560)

โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ( 22 สิงหาคม 2560)

โครงการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอย่างไรให้มีความสุข ประจำปี2560

มื่อวันที่ 17สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอย่างไรให้มีความสุข ประจำปี2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ 

โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร.9

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 11 หมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อพระองค์ท่าน

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กรกฏาคม 2560(แจกเบี้ยวันที่ 3 กรกฏาคม 2560)

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มิถุนายน 2560(แจกเบี้ยวันที่ 1มิถุนายน 2560)

แผนการออกให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 7 พ.ย.2559 ถึง 11 พ.ย. 2559 (รายละเอียดกำหนดการ)

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2561: ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2499 ถึง 30 กันยายน 2500 และมีคุณสมบัติ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 ติดต่อได้ที่ กองสวัสดิการสังคมฯ เทศบาลตำบลแม่ใจ โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 104 ทุกวันและเวลาราชการ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ทุกวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 054499040 ต่อ 104

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เทศบาลตำบลแม่ใจ) ลว.26 ก.ย.59

บัญชีแทบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปร ะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบ 2559 หลังการลงทะเบียนเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2558 (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบ 2559 (ลว. กรกฏาคม 2559) (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

การขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ระหว่างวันที่ 11 - 29 กรกฏาคม 2559 (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน (ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม)

--------ข่าวสารจากสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ------------------

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลแม่ใจ จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ใจ 

12 สิงหาคม 2560 อำเภอแม่ใจ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1,000,019 ตัว ณ หนองเล็งทรายอำเภอแม่ใจ

โครงการอบรม "มัคคุเทศก์น้อย" ประจำปีประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย สำนักปลัดเทศบาล จัดฝึกอบรมตามโครงการอบรม "มัคคุเทศก์น้อย" ประจำปีประมาณ 2560 ระหว่างวันท ี่5 -6 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแม่ใจ (แม่ใจเพาะวิทยาการ)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ),ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ. 2561- 2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

กิจกรรมปล่อยปลา&ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่ใจ จัดกิจกรรมปล่อยปลา&ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองเล็งทราย ต.แม่ใจ 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (รายละเอียดแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 )ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.23 พฤษภาคม 2560

กำหนดการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2560 (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.10 ตุลาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ลว. 30 กันยายน 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2559 ลว.24 พฤษภาคม 2559

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศขั้นตอนการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ประจำศูนย์ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

---------ข่าวสารจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย--------------------

การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน โดย สำนักปลัดเทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การรับมือแผ่นดินไหว “แผ่นดินไหว เตรียมตัว เตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “จมน้ำ ภัยร้าย ใกล้ตัว” 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “วิธีการใช้ถังดับเพลิง เบื้องต้น "
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง รับมือภัยแล้ง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันอัคคีภัย 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด

--------ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม----------------

แผนปฏิบัติการตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยจากการถูกสุนัขกัด (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ) ประจำปี 2559 (ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 

--------ข่าวสารจากกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ใจ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่--------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ ์ยื่นต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดิน ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบแสดงรายการและกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องให้เจ้าของป้าย ที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ลว. ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ. 2558
(กำหนดการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ)
--------ข่าวสารกองการศึกษา


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

เมื่อวันที่7 กรกฏาคม 2560 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่ใจ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และจ้างเหมาบริการ ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา วัดในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม "ละอ่อนกล้าดี" ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนอาสาเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม "ละอ่อนกล้าดี" ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ใจ.--------ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน-------

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลว. 1 ตุลาคม 2558


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com