Un title page
หน้าหลัก | ข้อมูลพื้นฐาน | ยุทธศาสตร์และการพัฒนา | วิสัยทัศน์และนโยบาย | บุคลากร | แผนอัตรากำลังพนักงาน | ภาพกิจกรรม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้า | ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป | ข่าวสารกองทุนหลักประกันสุขภาพ | แผนการดำเนินงาน | แผนการจัดหาพัสดุ | แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี| รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว | เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี | ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย | รายงานผลการดำเนินงาน | งานกิจการสภ |ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | คู่มือประชาชน | แผ่นพับและเอกสารประชาสัมพันธ์ | สถานที่ท่องเที่ยว | ของฝากของที่ระลึก | รับเรื่องราวร้องทุกข์ -กระดานข่าว | ติดต่อเรา
Visitor your IP Your IP Address is 3.231.226.13 จำนวนการเยี่ยมชมเว็บไซต์
File Support PDF.

--------ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563--------

ข่าวสารจากกองคลัง เทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 111

งานพัฒนารายได้ ต่อ 112

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 63
เทศบาลตำบลแม่ใจ โดย กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563.

แจ้งปรับเวลาในการรับชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป กองคลัง งานพัฒนารายได้ รับชำระเงินภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถึง เวลา 14.30 น. เท่านั้น เนื่องจากต้องนำเงินรายได้เข้าธนาคาร ก่อนเวลาตามที่ธนาคารกำหนด .

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  http://www.dla.go.th/work/Presentation2.pdf

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม กำหนดการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562

สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ข่าวสารจากกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ
โทรศัพท์ 0-5449-9040 ต่อ 104

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการแจกเบี้ยยังชีพ ในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการ การออกให้บริการ "การยืนยันบัญชีธนาคารในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563" สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ .
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการ "การยืนยันบัญชีธนาคารในการเรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 กรณีรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร" ตามวันเวลาดังกล่าว

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่

กำหนดการ

https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%9…

หนังสือแสดงความประสงค์

https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8…

หนังสือมอบอำนาจ

https://cdn.fbsbx.com/…/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8…

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบ 2563

1.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ

2.ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และแบบหนังสือมอบอำนาจ)

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียด) คลิกที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้มีสิทธิที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ใจ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่ใจ ทุกวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 054499040 ต่อ 104

ข่าวสารจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 116

โครงการปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2563

แผนปฏิบัติการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2563 (11 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ) ประจำปี 2563

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแม่ใจ

 

ข่าวสารจากสำนักปลัด เทศบาลตำบลแม่ใจ

โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 106

นิติการ 117 ,หน.สำนักปลัด 118

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลแม่ใจ พ.ศ.2562 ลว.26 มิถุนายน 2562

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปี 2562

กิจกรรมจิตอาสา

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ),ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ. 2561- 2564) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ

กิจกรรมปล่อยปลา&ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560

การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ (รายละเอียดแนบท้าย)

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 - 2564 )ฉบับทบทวนในปี พ.ศ.2560,การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับที่ 1 และการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562)ฉบับที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่ใจ ลว.23 พฤษภาคม 2560

ข่าวสารจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 113

ป้อมยาม ต่อ 107

การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน โดย สำนักปลัดเทศบาล  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหาเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ ในช่วงฟุตบอลโลก 2018 ครั่งที่ 21
- สายด่วนที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแสการพนันฟุตบอลออนไลน์

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การรับมือแผ่นดินไหว “แผ่นดินไหว เตรียมตัว เตรียมใจ ลดภัยพิบัติ
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “จมน้ำ ภัยร้าย ใกล้ตัว” 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง “วิธีการใช้ถังดับเพลิง เบื้องต้น "
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยบนท้องถนน
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง รับมือภัยแล้ง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง ไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันอัคคีภัย 
  • เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ใจ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลว. 1 ตุลาคม 2558


ข่าวสารจากกองช่าง โทรศัพท์ 054-499040 ต่อ 114


 
Un title page
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ใจ เลขที่ 240 หมุ่ที่ 1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา 56130
เบอร์โทรศัพท์ 054-499040 โทรสาร 054-499403
E-mail ;maejai_240@hotmail.com
Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Tel. 054-428057, 054411347-8 # 15, 054-410192 Mobile 081-8843031, 081-8843303 Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; Webmaster@technicmicrosoft.com